Zelené vegetační střechy

Zelené střechy ukládají přirozeným způsobem vodu, vážou prach a i při extrémních teplotách se téměř nezahřívají. Chrání izolaci střechy před působením životního prostředí ještě lépe než štěrkový násyp a prodlužují její životnost. Díky snížení poplatků za odvod dešťových vod lze v mnoha obcích, které mají poplatky rozdělené na vodné a stočné, ušetřit. Územní plány stále více ozelenění střech podporují nebo alespoň uznávají jako kompenzační opatření. Vznikají tak cenné biotopy.

S každou vegetační střechou vzniká nový životní prostor. Intenzívní ozelenění s oblastmi trávníků a rostlin, plochami pro cesty a odpočinek lze utvářet a používat jako zahradu. Naproti tomu extenzívní ozeleňování je vytvářeno rostlinami nenáročnými a převážně nízkého vzrůstu, a pochozí jsou pouze za účelem kontroly a ošetřování. Obě formy ozeleňování tvoří cenné a zajímavé náhradní biotopy pro rostliny a mikroorganizmy. Navracejí přírodě nazpět něco z toho, co bylo ztraceno zástavbou půdy.

Typy střech:

 • Podle typu vegetace: extenzivní

  Extenzivní zelené střechy

  Cílem extenzívního ozelenění je přírodně založená vegetace s nízkým zatížením plochy a minimální potřebou ošetřování. Jako rostliny vytvářející porost se často uplatňují druhy rozchodníků (Sedum). Doplněna suchu odolnými bylinami.
  Extenzivní ozelenění vyžaduje minimální péči. Hlavně v prvním roce až dvou, než rostliny pokryjí celou plochu střechy. Je třeba čas od času vytrhat případný náletový plevel. Občas také přihnojit pomalu rozpustným hnojivem, záleží na druhu použitého substrátu. Někdy je třeba doplnit uhynulé rostliny po zimě apod.
  , intenzivní

  Intenzivní zelené střechy

  Intenzívní ozelenění poskytuje rozmanité možnosti utváření a může být, pokud je vhodně provedeno, využíváno jako zahrada na střeše. Je možné vytvářet rekreační loučky i vysazovat stromy.
  Při správném dimenzování vegetační nosné vrstvy, dostatečném zavlažování a zásobováním živinami jsou podmínky pro růst rostlin na střeše téměř stejně dobré jako v půdě. Je třeba přihlížet např. ke stabilitě dřevin a možným negativním vlivům budovy, jako jsou sálající fasády. Projektování intenzívního ozelenění a zvláště výběr rostlin podle objektu vyžaduje příslušné odborné znalosti.
  Pro dimenzování nosné vegetační vrstvy lze u dřevin používat jednoduchého vzorce, a to „výška vzrůstu/10 = tloušťka vrstvy substrátu“. Trávník a půdopokryvné rostliny potřebují nejméně 20 cm substrátu.
  I přes velkou vodní kapacitu substrátů musí být intenzívní ozelenění a především také trávníky v období sucha pravidelně zavlažovány. Jako u každé zahrádky u domu existuje také na střeše bezprostřední souvislost mezi stavem vegetace a péčí o ni.
 • Podle zatížení: lehké, středně těžké, těžké

  Statika – nosnost střešní konstrukce

  Nosnost střešní konstrukce je jedním z klíčových kritérií pro ozelenění.
  Pro intenzívní ozeleňování by mělo být počítáno min. 300 kg/m2 plošné hmotnosti dle navržené tloušťky substrátu.
  U extenzivních střech je zatížení cca 150 kg/m2 ve stavu nasycení vodou. Toto se týká při použití substrátu. Dnes lze použít i minerální rohože, které významně sníží zatížení na cca 50kg/m2. K tomuto zatížení je třeba vždy připočítat zatížení sněhovou pokrývkou pro danou lokalitu.
 • Podle sklonu: mírný sklon, šikmé střechy, strmé střechy

  Sklon střechy

  Dá se říci, že dnes lze ozelenit již jakýkoliv sklon střechy. Samozřejmě, že čím větší sklon, tím je řešení složitější a dražší.
  Sklony do 15° není většinou nutné zajišťovat proti sesuvu. U větších sklonů je třeba zajistit substrát proti sjíždění. Čím větší sklon, tím více fixačních prvků musí být použito. Toto je třeba řešit pro každou střechu individuálně. Fixace se v zásadě provádí buď s využitím spodní hrany střechy, fixace přes hřeben střechy, fixace v ploše střechy a nebo kombinací těchto typů.
 • Podle ceny: úsporné, ostatní

  Finanční náročnost

  Celkovou cenu realizace zelené střechy je třeba vždy stanovit pro konkrétní střechu individuálně.
  Pro extenzivní střechy se sklonem do 15° a nejobvyklejší skladbu se ceny pohybují v těchto relacích:

  • Celá skladba bez hydroizolace: 850 Kč/m2
  • Pokládka hydroizolační fólie včetně oplechování: 400 Kč/m2
  • Pokládka drenážní a akumulační vrstvy: 150 Kč/m2
  • Pokládka filtrační a ochranné textílie: 100 Kč/m2
  • Substrát a jeho uložení na střechu: 250 Kč/m2
  • Osázení rostlinami: 350 Kč/m2

  Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně není zahrnuta doprava na stavbu.
  Osázení rostlinami je počítáno sazenicemi rozchodníků 25ks/m2. Levnější variantou je použití osiva, nebo řízků. Naopak podstatně dražší variantou je rozchodníkový koberec.
  Existuje i jednodušší jednovrstvá skladba s vynecháním drenážní vrstvy.
  Pokud je již na střeše hydroizolace, ale není odolná prorůstání, lze na ni položit speciální tenkou membránu proti prorůstání, kterou není nutné ani svařovat.
  Jako hydroizolační fólii používáme standardně PVC svařované fólie, ojediněle lepené EPDM fólie nebo asfaltové pásy.

 • Podle náročnosti na údržbu

  Údržba zelených střech

  Extenzivní zelené střechy se často nazývají také bezúdržbové. Je to pravda jen do určité míry. Jakmile skalničky pokryjí celou střechu, není potřeba se o střechu příliš starat. Pokud ale chceme , aby střecha také pěkně vypadala, je dobré alespoň jednou za rok na ni vylézt a vytrhat plevel, doplnit prořídlá místa, rozhodit pomalu rozpustné hnojivo, zkontrolovat a případně vyčistit svody.
  U intenzivních střech je údržba stejně náročná jako na zahradě nebo v parku. Záleží opět na tom, jak pěkně chceme aby střecha vypadala.

Skladba zelené střechy

 1. Nosná konstrukce
 2. Ochranná vrstva
 3. Hydroizolace odolná prorůstání
 4. Drenážní + hydroakumulační vrstva
 5. Filtrační vrstva
 6. Substrát
 7. Rostliny

Rostliny


Zelené střechy – standardy – PDF